Pradžia Paslaugos Specialusis pedagogas
Specialusis pedagogas
Penktadienis, 24 Sausis 2020 12:07

Specialusis pedagogas mokykloje  teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams,  turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei nagalių, padeda didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) kokybę.


Specialiojo pedagogo veiklos :

 • atlieka pedagoginį mokinio vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, vedant individualius ir /ar grupinius lietuvių kalbos, matematikos dalykų užsiėmimus mokiniams, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti individualizuotas ir pritaikytas programas;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, bei teikia jiems metodinę pagalbą specialiojo ugdymosi klausimais;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

 

Pamokų laikas

 1. 08.00 – 08.45
 2. 08.55 – 09.40
 3. 09.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 12.55 – 13.40
 7. 13.50 – 14.35

Elektroninis dienynas

TAMO-logo